STM32F4 Discovery – Thực thi chương trình trên RAM

22/03/2020 admin 0

Link project:– Firmware USB HID loader:https://drive.google.com/open?id=1beM18knTniAV-9xvQKTtP7NYWkdjRZOg– Chương trình trên máy tính:https://drive.google.com/open?id=1pxvly-k-rARNV8sua7oo-VHBRpO4d5Gn– Firmware chạy trên RAM:https://drive.google.com/open?id=1J7ZgeoDmFk7mufFDypVIDAOgN7f3cW4O