STM32 – USB HID Bootloader – Phần 3

Ở 2 phần trước mình đã giới thiệu sơ qua về cách hoạt động của Bootloader.
Phần này mình sẽ hướng dẫn cách cấu hình Project để sử dụng với Bootloader.

* Do bootloader chiếm 8KB nên chương trình ứng dụng sẽ bắt đầu ở địa chỉ 0x8002000 và dung lượng flash còn lại cho chương trình ứng dụng là 56KB vì vậy cần cấu hình trong Keil C như sau:
Tab Target

Trong file system_stm32f10x.c sửa VECT_TAB_OFFSET thành 0x2000

Thêm tùy chọn để Keil C sinh ra cả file BIN sau khi biên dịch:

fromelf --bin ".\out\@L.axf" --output ".\out\@L.bin"

Tiến hành biên dịch sẽ tạo ra cả file BIN

Sử dụng phần mềm USB HID Bootloader để nạp file BIN mới vào STM32 qua cổng USB mà không cần mạch nạp:
* Nối chân PA0 với GND.
* Reset để đưa STM32 vào chế độ Bootloader
* Chạy phần mềm tìm đến file BIN
* Ấn chọn Update và chờ cập nhật xong
Link phần mềm
https://drive.google.com/open?id=14hN1FHdqASkCXPQ4hbbhtBnU-exDM_op

Project mẫu:
https://drive.google.com/open?id=1_8ZZubn-6iLGrgkiJwTTc-3E1bqjZJ7G