Cài đặt phần mềm lập trình APM32F003F6P6

Để có thể lập trình cho APM32F003F6P6 có thể dùng nhiều công cụ như MDK ARM (Keil C), IAR, hay các trình biên dịch khác hỗ trợ ARM, tuy nhiên để đơn giản mình giới thiệu dùng MDK.
Sau khi cài đặt MDK thì mặc định chưa hỗ trợ APM32F003F6P6, để có thể viết code được thì cần cài Package của APM32F003F6P6, link tải
https://drive.google.com/file/d/1c8gb_oCH7ucqucLfnbDygAYM5Jzs_6pm/view?usp=sharing
Sau khi tải về giải nén ra bạn sẽ thấy có thư viện, các project mẫu, Package cho APM32F003F6P6

Cài đặt Package chỉ cần nhấp đúp vào file Geehy.APM32F00x_DFP.1.0.4.pack và ấn Next là xong. Sau khi cài Package xong là đã có thể bắt tay vào viết code cho APM32F003F6P6