STM32F103C8T6 – Tạo mới Project sử dụng Keil C

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mới Project sử dụng phần mềm Keil C, sử dụng thư viện STD của ST

Link tải thư viện:
https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries/stsw-stm32054.html

Link Project mẫu mình đã tạo. Bạn có thể copy về và sử dụng.
https://drive.google.com/open?id=1pWRUNfZSD6tI7YR__crCGlfR03ceYsRw

Lưu ý là trong video mình dùng Keil C v4.
Nếu dùng Keil C v5 các bạn sẽ bị báo lỗi include file cm3.h
Thì các bạn làm thêm một bước thêm đường dẫn include như video sau là được nhé.