STM32F4 Discovery – Thực thi chương trình trên RAM

Tùy chọn tạo ra file bin
fromelf --bin ".\Objects\@L.axf" --output ".\Objects\@L.bin"

Link project:
– Firmware USB HID loader:
https://drive.google.com/open?id=1beM18knTniAV-9xvQKTtP7NYWkdjRZOg
– Chương trình trên máy tính:
https://drive.google.com/open?id=1pxvly-k-rARNV8sua7oo-VHBRpO4d5Gn
– Firmware chạy trên RAM:
https://drive.google.com/open?id=1J7ZgeoDmFk7mufFDypVIDAOgN7f3cW4O