MS51FB9AE – GPIO

Các chân có thể cấu hình 1 trong 4 chế độ

4 chế độ GPIO

* Chế độ Quasi: Chế độ chuẩn của 8051

Quasi
Ghi giá trị 0
Ghi giá trị 1

* Chế độ Push Pull

Push Pull
Ghi giá trị 0
Ghi giá trị 1

* Chế độ Input

Input

* Chế độ Open Drain

Open Drain