MS51FB9AE – Viết chương trình đầu tiên

Chương trình sẽ làm nháy led trên KIT VĐK 1.0

Mã nguồn file main.c

#include "ms51.h"
#include <stdint.h>

void delay(void);

void delay(void)
{
	uint32_t i;
	
	for (i = 0; i < 20000; ++i) {
	}
}

int main(void)
{
	
	P1M1 &= ~(1 << 5);
	P1M2 |= (1 << 5);
	
	while (1) {
		P15 = 0;
		delay();
		P15 = 1;
		delay();
	}
}

Dịch chương trình bằng cách mở CMD gõ

make

Sẽ thấy chương trình được biên dịch thành công tạo ra file hex
Dùng file hex này để nạp vào chip

Biên dịch thành công
File HEX được tạo ra
Nạp vào chip
Sẽ thấy led trên KIT nháy, xung đo tai chân P15

Project
https://drive.google.com/open?id=1vIJ41MKxoKRRejmfTccnP0ibvGVskdAx
Hoặc
http://vidieukhien.org/wp-content/uploads/2020/01/blink.zip