STM32F103C8T6 – Giao tiếp LCD1602

24/07/2020 admin 0

Ví dụ sử dụng thư viện STD:https://drive.google.com/file/d/1zEhYCnumEUIZN7TPA_tZToMvONBLGWv-/view?usp=sharingVí dụ sử dụng thư viện HAL:https://drive.google.com/file/d/1b6KS-Irdd5ZfuGMMkRtYR7ItKi9aiZqe/view?usp=sharing