Sử dụng mạch nạp STM8 không cần máy tính – STM8 Standalone Programmer

11/06/2020 admin 1

Link phần mềm ISP v6:http://vidieukhien.org/phan-mem-isp-prog-v6.htmlLink Driver mạch nạp:https://drive.google.com/file/d/1ahZ5Qbb9_dCPEbsr_JsadB7_w0hLMdAx/view?usp=sharingLink phần mềm DfuSE:https://drive.google.com/file/d/1fV9cCNneWoeWOBM2wnIYtoXJ2JraIQiK/view?usp=sharingLink phần mềm STM32 Cube Programmer:https://drive.google.com/file/d/1qb1Ydb7J_bZBjrRWjJWRnNmqUIuF6TRY/view?usp=sharing