Tìm hiểu về LCD 1602

Mình gửi lên 1 file datasheet và 1 file đã viết hướng dẫn bằng tiếng Việt. Mọi người có thể dùng để tham khảo. File tiếng Việt mình tải về từ khá lâu rồi (hồi mình tải là 2010, nhưng trong file có nói là tác giả viết từ 2007). Nói thêm là mình không phải là tác giả của file này nhé. Mình chỉ là người sưu tầm 🙂

https://drive.google.com/open?id=14U6rp7oax6jRMp3Pj9qIAQ-tNK-HuxyP
https://drive.google.com/open?id=1Gr2HEJfQx3PqiERj-G4_f7f0UZV_vjjY