Tích hợp mạch nạp VN Pro 89S AVR vào Keil C

Tích hợp mạch nạp VN Pro for 89S AVR vào menu của Keil C
* Tải về file
https://drive.google.com/open?id=1mP59NtE1rGhtwS-1rgG3ZmhDGkU7SyH7
Giải nén thành file VN_Pro_for_89S_AVR_KeilC51.dll
Copy file này vào thư mục C51\BIN của Keil C, Ví dụ trên máy tính của mình là “C:\Keil_v5\C51\BIN
* Mở file cấu hình của Keil C “TOOLS.INI“, Ví dụ trên máy mình nằm ở thư mục là “C:\Keil_v5
Sửa file TOOLS.INI như trong hình và lưu lại

* Cấu hình sử dụng mạch nạp VN Pro for 89S AVR:
Mở Project bằng Keil C rồi chọn như hình

* Nạp chương trình từ menu của Keil C hoặc ấn phím F8

* Lưu ý lần nạp đầu tiên sau khi cấu hình có thể báo lỗi
— Error: failed to execute ‘ ‘
Thì vào cấu hình sử dụng mạch nạp lại như hình là được.