STM32F103C8T6 – Giao tiếp UART

09/02/2020 admin 1

Tiếp tục với STM32F103C8T6, hôm nay mình sẽ giới thiệu về giao tiếp UART Link Project:https://drive.google.com/open?id=1bMOosxQ4IM8YlAcAHebAx3mbzJ1BAK6r