Firmware mạch nạp ST-Link v2-1

31/08/2021 admin 0

Chia sẻ với mọi người Firmware của mạch nạp ST-Link v2-1, mình đã thử nạp vào con APM32F103CBT6 và thấy hoạt động tốt Link tải:https://drive.google.com/file/d/1qhxiyAwUcyNJo1t-CCAzgMfLmqyAxTPR/view?usp=sharing