Sử dụng esp-open-sdk để lập trình cho ESP8266 trên Windows

Thêm 2 dòng này vào file .bashrc

export PATH="$HOME/xtensa-lx106-elf/bin/:$PATH"
export PATH="$HOME/esp-open-sdk/esptool:$PATH"

Đối với windows 7 thì không thấy xuất hiện lỗi, nhưng windows 10 thì xuất hiện lỗi: “/usr/bin/env: ‘python’: No such file or directory” cần thêm dòng này vào file .bashrc

export PATH="/mingw32/bin:$PATH"

file thư viện hal:
https://drive.google.com/open?id=11mqRSgEE52Bj90awo6NlK38Wa4lX77QR