STM32F103C8T6 – Ma trận phím – Hiển thị LCD – Tự tạo thư viện để sử dụng lại

Code trong video:
https://drive.google.com/open?id=1fup2YMmm5WPCjZOuCB_6w7AG9zWYGfrT
Trong ví dụ chân được nối như sau:
Module I2C LCD:
– SDA nối với PA0
– SCL nối với PA1
Ma trận phím:
– Hàng 1 nối với PB12
– Hàng 2 nối với PB13
– Hàng 3 nối với PB14
– Hàng 4 nối với PB15
– Cột 1 nối với PB8
– Cột 2 nối với PB9
– Cột 3 nối với PB10
– Cột 4 nối với PB11